תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "הקליק שלי" ("MyClick.co.il")
גירסה (27/11/08)

אנו מברכים אותך על השימוש באתר MyClick.co.il הנמצא בבעלות של "ליונטוורק-שי לב-ארי" (להלן: "החברה").
השימוש באתר MyClick.co.il ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך מורשה לעשות כל שימוש באתר ו/או באמצעות אחר, עבור כל מטרה שהיא. תנאים אלו מהווים את תקנון השימוש שבאתר, אשר יחול על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההסכם מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי לתת הודעה מראש, על הגולש חלה האחריות לעיין בו מפעם לפעם. לנוחות הגולש יצוין תאריך גרסת הסכם זה בראש ההסכם, המשך שימוש בשירותים מותנה בקבלת הסכמת הגולש לשינויים אלה.

תנאים אלו נועדו להסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשים באתר, ובכפוף להם תוכל להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לצ'טים, לפתוח בלוגים , לפתוח ולהעלות אלבומים, להעלות סרטוני וידאו וקבצי אודיו, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת התנאים "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

כללי

1. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

2. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

4. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

אופן ביצוע הרישום לאתר ופרטי משתמש

הרישום לאתר יתבצע באחת משתי הדרכים:

1. באמצעות מילוי ושליחת טופס רישום מקוון המצוי בדף ההרשמה באתר.

2. על ידי גולש רשום אשר יפנה אדם אחר להירשם לאתר באופן אישי או באמצעות טופס הזמנה.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לאחר הרישום לאתר ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר המידע של החברה, כאשר החברה רשאית להשתמש במידע זה לצורך ביצוע פעילויות מסחריות כגון, פרסום, שיווק וקידום מכירות, הפקת פעילויות ואירועים, ואיסוף מידע לצורך מטרות סטטיסטיות.

התחייבויות המשתמש

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
כי הוא מתחייב לרשום פרטי אמת בתהליך הרישום ולעדכן באתר את פרטיו האישיים מייד בסמוך לשינויים.
האתר ו/או החברה רשאי לדרוש ממך להציג תעודת זהות ישראלית תקפה/דרכון בתוקף על מנת להוכיח את פרטיך ו/או את גילך. סירוב לעשות כן עשוי לבטל את הרשמתך באתר ולחסימתך.
לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
לא לשלוח הודעות באמצעות הודעות פרטיות ו/או דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של החברה חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר.
כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של החברה, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה.
לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות.
לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות פרטיות שלא על-פי בקשת הנמענים.
לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום.
לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.
לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון.
לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים.
לא להשתמש בשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י החברה.
לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
כי הוא מתחייב לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות, לא להעמיס על האתר ו/או שרתיו ולא להציף את האתר ו/או את מי משרותיו.
כי הוא מתחייב לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
כי הוא מתחייב לא לבצע פעולות אסורות בתקנון זה על ידו או באמצעות אחר, במעשה, בזדון, ברשלנות, בפזיזות, במחדל או בעצימת עיניים.
לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי החברה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י החברה, אלא אם קיבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.
כי הוא מתחייב לקרוא תנאי שימוש אלו בעיון לפני השימוש באתר. כאשר הוא מוזמן לפנות לחברה בכל שאלה.
כי הוא מסכים לכך שכל דבר הקשור עם תקנון זה ו/או החברה ו/או האתר ו/או נזק לכך ו/או לצד שלישי ו/או השירות הניתן באתר, תחול תקופת התיישנות מיוחדת של 6 חודשים ממועד הופעתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות,
תשי"ח - 8591, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

שיפוי

הגולש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

במקרה כאמור, הינך מסכים כי נפנה לכל הגורמים האפשריים על מנת לקבל נתונים עליך ובכלל זה ספקי האינטרנט והתשתית שלך. החברה ראשית (ולא חייבת) לתקן כל נזק ו/או לשפותו ו/או לפצות כל מי שנפגעו ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות הגולש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת למנוע נזק רב יותר, ולמזער את נזקיו. במידה והחברה תבחר לשלם ו/או תחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, מתחייב הגולש להחזיר ו/או לשפות את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.

תכני גולשים

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ו/או למי מן השירותים ("תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו של הגולש שהעלה אותו כאמור. וכי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעלות את תכני הגולשים ו/או לפרסמם ברבים.

הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים באתר.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתכני הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש.

בעצם העלאת תכני הגולשים על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי. אין בהעלאת תכני הגולשים לאתר כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתכני הגולשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה.

רישיון השימוש שניתן כאמור בתכני הגולשים לחברה הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר ו/או פרסומים שונים מטעם החברה ו/או של פרסומים של תכנים עיתונאיים.
כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם הענקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תכני הגולשים ו/או חלק מהן, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

במידה והמשתמש הוא בעל זכויות היוצרים בתכנים שהעלה בעצמו לאתר, תהא לו זכות לדרוש הסרת פרסום של תכנים אלו מחוץ לאתר, ככל שפרסום שכזה נעשה על ידי החברה שלא בקשר עם תכנים עיתונאיים (מודפסים או דיגיטליים) כלשהם, ו/או בקשר עם תכני האתר. על משתמש/ת שיהא מעוניין בהסרת פרסום כאמור לפנות לחברה וליידעה בעניין זה בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו על פרסום כאמור. מובהר כי הסרת פרסום כאמור תמצה את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

שימוש בתכני הגולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל בסוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצגו תכני הגולשים, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, במקרה של אי מתן קרדיט על ידי החברה, על המשתמש ליידע את החברה בדבר אי מתן הקרדיט בכתב, באופן מיידי וברור, עם היוודע לו על כך. מובהר כי במתן קרדיט, ככל שניתן כאמור, לאחר יידוע החברה כאמור יהיה כדי למצות את כל סעדי המשתמש כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתרים שונים פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתכני הגולשים.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).

הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים").

החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי

החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. החברה אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.

החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.

בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה.

הפסקת שירותים, הסרה ושינויים

החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.


כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


צ'אט מצלמות

1. כניסת המשתמש ל"קליק צ'אט" הינה על אחריותו הבלעדית של המשדר / הצופה.

2. השידור בצ'אט מותר לגילאי 16 ומעלה - בלבד.

3. במהלך שהותכם בצ'אט שמרו על פרטיותכם והימנעו להתפתות מלמסור פרטים מזהים, כתובת או מספר טלפון, שלכם או של אחרים.

4. בכל מקרה של הטרדה ע"י גולש אחר,אנא פנו ודווחו על אותו גולש למנהל החדר או מפקח הצ'אט, או בכתובת [email protected].

5. במהלך השידור או הצפייה, אין להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב. גולשים אשר ישתמשו בשפה בוטה כלפי המשדרים, וכן ההפך, יחסמו.

6. יחסמו גולשים המעודדים או מציקים למשדרים בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות אחרות.

7. שידורי משתמש אורח הינם על אחריות המשדר בלבד. באם משדר אורח ימצא כקטין או יחרוג מכללי הצ'אט, בעל השידור ומשדר האורח יחסמו מלשדר.

8. במהלך היום מתקיים פיקוח אקראי על כל אחד מחדרי הצ'אט השונים, זאת במטרה למנוע ממשדרים להראות תכנים פרובוקטיביים או בוטים (למבוגרים בלבד), למנוע מגולשים להציק למשדרים באמירות מגונות (כגון קללות, מילות גנאי, הודעות זריקה וכדומה), כאשר בעת הצורך, יחסמו גולשים אשר אינם פועלים בהתאם לחוקים אלו.

9. משדר אשר ישדר תכנים פרובוקטיביים/מיניים, שידורו יחסם לאלתר ללא הודעה מוקדמת. חסימתו תשוחרר רק לאחר שהמשדר יפנה לכתובת הדוא"ל [email protected] עם הסבר והבטחה כי לא ישוב לשדר תכנים כדלעיל. באם יחזור על כך, "צוות קליק" רשאי לחסום את חשבון המשדר/גולש עקב הפרת תנאי השימוש. משתמש (משדר/גולש) שהורחק לא יוחזר גם בשם משתמש אחר!

10. חשוב לדעת כי מפקחי הצ'אט מסומנים בצבע סגול, במידה ולא - יש לדעת שאלו הם מתחזים ואין להישמע להם או להעביר להם פרטים אישיים.

11. מכיוון שעל המשדר להיות מגיל 16 ומעלה, מפקח הצ'אט רשאי לבקש מבעל השידור הצגת תעודה מזהה כלשהי להוכחת גיל, משדר שאין באפשרותו או שאינו מוכן להציג הוכחה כזו במצלמה יתבקש להפסיק לשדר. אם לא ישמע לבקשת המפקח שידורו יחסם. גולש שאינו מוכן להציג תעודה מזהה במצלמה, רשאי להעביר הוכחת גיל / צילום תעודה להנהלת האתר בכתובת הדוא"ל [email protected].

12. מודגש כי אמצעי הפיקוח המתוארים לעיל אינם מבטיחים מניעה מוחלטת של תכנים פרובוקטיביים ו/או של אמירות מגונות ו/או אכיפה מוחלטת של מגבלות הגיל, כאשר "צוות קליק" אינו מתחייב כי כל התכנים הפרובוקטיביים ו/או האמירות המגונות יחסמו או יוסרו מיידית או שמגבלות הגיל יקויימו בכל עת. "צוות קליק" מפעיל אמצעי פיקוח האמורים לרווחת הגולשים בלבד מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי לתכנים ו/או לאמירות ו/או לתגובות כלשהן.


בלוגים

החברה תספק לגולשים, במסגרת האתר, שירות המאפשר לגולשים להעלות על גבי דפי האינטרנט מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתם ("בלוגים").

· כניסת הגולש לבלוגים הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש המעלה תכנים לאתר במסגרת שירות הבלוגים ועל אחריותו הבלעדית של הגולש הצופה. החברה אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בתכנים שיועלו ע"י הגולש.

· החברה אינה אחראית לתכנים, לדעות ולמידע המסחרי המועלים במסגרת שירות הבלוגים באתר ע"י הגולשים ו/או לפרסומם ברבים.

· הגולש מתחייב שלא לפתוח בלוג במסגרת האתר במטרה לפגוע באדם כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה באדם כלשהו.

· הגולש מתחייב שלא לעבור על חוקי מדינת ישראל ו/או לא לעודד עבירה על חוקי מדינת ישראל במסגרת הבלוג.

· הגולש מתחייב שלא להציף בלוגים מתוך מטרה להיכנס ל"סערת" תגובות.

· הגולש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו במסגרת שירות הבלוגים באתר, וכי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

קניין רוחני

האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, לרבות, שם האתר, שם המתחם (Domain), בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

אם זאת רשאית החברה להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק הסכם זה או כל זכות מזכויותיה ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיה לאחר.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain) וכתובת דואר אלקטרוני (email).

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

בכל שאלה, בעיה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות אלינו באמצעות עמוד יצירת קשר.